Referensi


As Sa’diy, Abdurrahman bin Nashir (1423 H/2002 M). Taisirul Kariimir Rahmaan fii Tafsiir Kalaamil Mannan. Beirut: Mu’assasah Ar Risalah.
As Sa’diy, Abdurrahman bin Nashir. Taisirul Lathiifil Mannaan fii Khulashah Tafsiril Ahkaam. Maktabah Syamilah.
Al Mahalli, J. dan As Suyuthi, J.  Tafsir Al Jalaalain. www.islamspirit.com.
Al Baghawi. Tafsir Al Baghawi. www.islamspirit.com.
Al Albani, Muhammad Nashiruddin (1420 H/2000 M). Al Jaami’ush Shaghiir wa ziyaadaatuh. Markaz Nurul Islam li Abhaatsil Qur’an was Sunnah.
Al Munajjid, Muhammad bin Shalih. 100 Faidah Min Suurah Yuusuf. Takhrij: Abu Yusuf Hani Faruq.
As Suyuthi, Jalaaludin. Asraaru Tartiibil Qur’an. www.almeshkat.net.
Al Waadi’iy, Muqbil bin Hadiy (1425 H/2004 M). Ash Shahihul Musnad min Asbaabin Nuzuul (Cet. Ke 2). Shan’a: Maktabah Shan’aa Al Atsariyyah.
Depag RI, Al Qur'anul Kariim dan terjemahnya. Bandung: Gema Risalah Pres.
Depag RI, Al Qur'anul Kariim dan terjemahnya. Bandung: PT. Syamil Cipta Media.
Ibnu ‘Utsaimin, Muhammad bin Shalih (1424 H/2003 M). Tafsir Juz 'Amma. Darul Kutub Al ‘Ilmiyyah.
Ibnu Katsir, Isma’il bin Katsir (1421 H/2000 M). Al Mishbaahul Muniir Fii Tahdziib Tafsiir Ibni Katsir (cet. Ke-2). Riyadh: Daarus Salaam lin nasyr wat tauzi’.
Tajudin As, Ahmad dan Al Andalasi, Rukmito Sya’roni (1992 M). Pusaka Islam Kewajiban Yang Diabaikan. Sukabumi: Badan Wakaf Ulil Absor.
Anshori Taslim, Lc. Belajar Mudah Ilmu Waris. Jakarta: Hanif Press.
Al Mubaarakfuuriy, Shafiyyurrahman (1424 H/2003 M). Ar Rahiiqul Makhtum (cet. Ke-1). Beirut: Daarul Fikri.
________,Tafsir Al Muyassar

10 komentar:

 1. Alhammdulillah Tafsir Al-Qur-an ini banyak membantu saya dalam memahami arti Al-Qur'an. Salah satu kelebihan situs ini adalah menggunakan banyak referensi sehingga isinya dapat lebih terjaga. Sedikit tambahan,akan lebih baik lagi jika penulis tidak sendiri dalam membuat/memutuskan segala hal yang berkaitan dalam penulisan di situs ini.Namun secara keseluruhan, situs ini sangat baik bagi umat.

  Richie Rahmat Hidayat
  Semoga

  BalasHapus
 2. alhamdulillah sangat bermamfaat

  BalasHapus
 3. Barokallohufik, lanjutkan ustadz.... semoga kitab tafsir yang dijadikan referensi dapat ditingkatkan seperti tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Abu Ja'far At-Tobari.

  BalasHapus
 4. Maaf sekedar usul, sebaiknya dalam tafsirnya disertakan juga catatan kaki yang berhubungan dengan daftar referensi. Kalau daftar referensinya diberi nomor, catatan kakinya (foot note) tinggal mencantumkan nomer.

  BalasHapus
  Balasan
  1. Benar sekali, sangat penting memberikan catatan kaki serta referensi untuk mempermudah pembaca merujuk kitab priemernya..

   Hapus
 5. Jazakumullah, semoga pengelola dan pengisi mataeri web ini senantiasa dalam lindungan Nya.

  BalasHapus
 6. Alhamdulillah atas ilmu yang anda sebarkan ke khalayak, semoga Allah meridhoi dan memberkati langkah tim anda semua.

  BalasHapus
 7. Alhamdulillah sangat bermanfaat untuk orang banyak..

  BalasHapus